برقراری قابلیت ردیابی در آزمایشگاه نیرو

۱۳۹۴/۰۶/۱۳

به منظور برقراری قابلیت ردیابی و برطرف سازی نیاز داخلی ، تجهیزات مرجع آزمایشگاه نیرو جهت انجام کالیبراسیون به مراجع بین المللی ارسال گردیده است .