کالیبراسیون یک وزنه یا مجموعه ای از وزنه ها (یک جعبه وزنه)
این متن دو روش برای تعیین جرم قراردادی وزنه ها در یک جعبه وزنه را شرح می دهد. 1- روش مستقیم مقایسه ای و 2- روش تقسیم جزیی/ ضرب (تکثیر)، که فقط برای مجموعه ای از وزنه ها کاربرد دارد.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ���� 6 �� 6
����� ј����� : 26
ورود اعضا
تاییدیه های رادسیستم مهر