آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

 

کالیبراسیون تجهیزات مشتریان در زمینه کمیت شیمی بر اساس دستورالعمل های کاری استاندارد که بر اساس استانداردهای منطقه ای ، ملی و یا بین المللی و روشهای کالیبراسیون تدوین شده، در صورتی که مشتری روش کالیبراسیون خاصی را تعیین و درخواست نکرده باشد، انجام می گیرد .

گواهی کالیبراسیون صادر شده توسط آزمایشگاه قابلیت ردیابی به استانداردهای ملی و بین المللی را دارند.

 

 

 

نام تجهیز

گستره اندازه گیری

Bmc آزمایشگاه

هیدرومتر

0.65 to 1.85 g/mL

0.003g/mL

PH متر

0-14PH

0.02 PH

هدایت سنج

0.50µs/cmto 12.82ms/cm

0.5% (مقدار اسمی)

ویسکومتر

10-630 CST

0.30%

رفراکتومتر

1.33-1.65

0.0001

اسپکتروفتومتر

0-100%

190-1100Nm

1.00%

0.30%

 

    

 

مقالات :

 

تاريخچه شركت مرك آلمان

 ساخت اولین PH متر در ابعاد نانو