آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

 

 

 
 
 
  

کمیت دستگاه اندازه گیری

گستره اندازه گیری

بهترین توان اندازه گیری

ابعاد

کولیس

0   to   200  mm

± ( 0.09 + 0.002 L(mm ) )  μm

200  to  500  mm

± ( 0.3 + 0.006 L(mm ) )  μm

500  to  1000  mm

± ( 0.8 + 0.014 L(mm ) )  μm

میکرومتر

0   to   100  mm

± ( 0.09 + 0.002 L(mm ) )  μm

100  to  500  mm

± ( 0.3 + 0.006 L(mm ) )  μm

500  to  1000  mm

± ( 0.8 + 0.014 L(mm ) )  μm

ساعت اندازه گیری

0 to 300mm

± ( 0.09 + 0.002 L(mm ) )  μm

ارتفاع سنج

0  to  500  mm

± ( 0.3 + 0.006 L(mm ) )  μm

500  to  1000  mm

± ( 0.8 + 0.014 L(mm ) )  μm

عمق سنج

0  to  500  mm

± ( 0.3 + 0.006 L(mm ) )  μm

500  to  1000  mm

± ( 0.8 + 0.014 L(mm ) )  μm

ضخامت سنج

to 100mm

± ( 0.12+0.002L(mm ) )  μm

فیلر

0.01mm to 3mm

0.6 µm

خط کش

to 1000mm

0.14 mm

پروفایل پروژکتور میکروسکوپ

X, Y محور

1 µm

گریندوپک

0 - 100 μm

2 μm

گریندومتر

...

2 μm

اپلیکاتور

...

2 μm

کریپتومتر

...

2 μm

فیلم ضخامت سنج رنگ

...

2 μm

تراز

کلیه ابعاد

0.001 mm/m

گیج برو نرو

200 mm

0.1 μm

متر نواری

10 m

0.3 mm

تعامد و توازی

400 mm

1 μm

الک آزمایشگاهی

تمام ابعاد

1 μm

فلو کاپ

up to 8 mm

1 μm

کراس کات

...

1 μm

پراب LVDT , LDT

100 mm

± ( 0.09 + 0.002 L(mm ) )  μm

سیرکومتر

200 mm

0.04 mm

زاویه سنج

0-360°

0.1 °