آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

 

دامنه کالیبراسیون ابعاد راد سیستم البرز مهر

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری  (±)

1

کولیس خارج سنج

Up  to   100  mm

 (0.1 + 0.012 L)μm L: mm

100  to  500  mm

(0.5 + 0.012 L)μm L: mm

500  to  1000  mm

(0.58 + 0.015 L)μm L: mm

2

کولیس داخل سنج

Up  to   100  mm

(0.71 + 0.012 L)μm L: mm

100  to  500  mm

(0.84 + 0.01 L)μm L: mm

500  to  1000  mm

(1.0 + 0.01 L)μm L: mm

3

کولیس عمق سنج

Up  to   100  mm

(0.71 + 0.012 L)μm L: mm

100  to  300  mm

(0.84 + 0.01 L)μm L: mm

4

میکرومتر خارج سنج

Up  to  200  mm

(0.1 + 0.012 L)μm L: mm

200  to  500  mm

(0.5 + 0.012 L)μm L: mm

500  to  1000  mm

(0.58 + 0.015 L)μm L: mm

5

میکرومتر عمق سنج

Up  to   100  mm

(0.71 + 0.012 L)μm L: mm

100  to  300  mm

(0.84 + 0.01 L)μm L: mm

6

میکرومتر داخل سنج

up to 100 mm

(0.71 + 0.014L) μm L: mm

100 to 500 mm

(0.84 + 0.01L) μm L: mm

500 to 1000 mm

(1.00 + 0.01L) μm L: mm

7

میکرومتر یک طرفه

Up to 100 mm

(0.15 + 0.014L) μm , L: mm

8

ساعت اندازه گیری با ریزنگری 0.01

Up  to 25 mm

(2.31 + 0.04L )μm , L: mm

9

ارتفاع سنج

Up to 100  mm

(0.71 + 0.012 L)μm , L: mm

100  to 500  mm

(0.84 + 0.01 L)μm , L: mm

500 to 1000 mm

(1.0 + 0.01 L)μm , L: mm

10

ضخامت سنج

Up to 1 mm

1.01

11

ضخامت سنج التراسونیک

Up to 100 mm

(0.1 + 0.012 L)μm  , L: mm

12

شعاع سنج

Up to 25 mm

(0.58 + 0.02 L)μm  , L: mm

13

فیلر

 Up to 1mm

0.51 mm

14

خط کش فلزی

Up to 1000 mm

(0.040 + 0.08 L)μm  , L: mm

15

خط کش شیشه ای

up to 25 mm

(0.58 + 0.02 L)μm  , L: mm

16

پروفایل پروژکتور و ویدئو پروژکتور

X: 300 mm

Y: 300 mm

(0.1 + 0.012 L)μm  , L: mm

17

میکروسکوپ

Up to 50 mm

(0.1 + 0.01 L)μm  , L: mm

18

اندازه گیری طول توسط میکرومتر

Up to 25 mm

(0.58 + 0.02 L)μm  , L: mm

19

اندازه گیری طول توسط کولیس

25 to 300 mm

(0.011 + 0.02 L)mm  , L: mm

20

تیپر گیج

Up to 25 mm

(0.58 + 0.02 L)μm  , L: mm

21

کراس کات

Up to 20 mm

30°

(0.58 + 0.02 L)μm  , L: mm

22

متر نواری

Up to 5 m

(0.046 + 0.03 L)mm  , L: m

23

الک آزمایشگاهی

0.045 to 25 mm

25 to 125 mm

(0.58 + 0.02 L)μm  , L: mm

 (0.011 + 0.02 L)mm  , L: mm

24

پرابLVDT  وLDT با ریزنگری0.01mm

Up to 25 mm

(2.31 + 0.04L )μm , L: mm

25

سیرکومتر

Up to 2000 mm

(0.06 + 0.03 L)mm  , L: m

26

زاویه سنج

Up to 360°

8.3”