آزمایشگاه کالیبراسیون دما

 

 

کالیبراسیون  تجهیزات  مشتریان  بر اساس دستور العمل های کاری استاندارد داخلی  مجموعه آزمایشگاههای کالیبراسیون که بر اساس استانداردهای منطقه ای، ملی و یا بین المللی  منتشر شده، روشهای کالیبراسیون تدوین شده توسط سازمانهایی نظیر  UKAS، OIML، DKD،  EA و ...، روشهای کالیبراسیون چاپ شده در مقالات و مجلات علمی مرتبط با اندازه شناسی ، در صورتی که مشتری روش کالیبراسیون خاصی را تعیین و درخواست نکرده باشد، انجام میگردد

دامنه کاری راد سیستم البرز مهر

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری  (±)

2

ترموکوپل

-40 to -20 °C

0.15

-20 to 0 °C

0.28

0 to 650 °C

0.32

650 to 850 °C

1.24

850 to 1200 °C

2.02

3

محیط دمایی 
 (آون، کوره، انکوباتور،

 اتوکلاو، بن ماری و حمام)

-40 to 200 °C

0.18 °C

200 to 600 °C

0.25°C

600 to 1100 °C

1.26 °C

1100 to 1200 °C

2.18 °C

4

دماسنج مقاومتی

-40 to -20 °C

0.15 °C

-20 to 0 °C

0.28 °C

0 to 650 °C

0.32 °C

5

ترانسمیتر دما

-40 to -20 °C

0.18 °C

-20 to 0 °C

0.30 °C

0 to 650 °C

0.35 °C

650 to 850 °C

1.25 °C

850 to 1200 °C

2.04 °C

6

سوئیچ دما

-40 to 0 °C

0.3 °C

0 to 650 °C

0.35 °C

650 to 850 °C

1.25 °C

850 to 1200 °C

2.04 °C

7

دماسنج مایع در شیشه

-40 to -20 °C

0.15 °C

-20 to 0 °C

0.28 °C

0 to 140 °C

0.32 °C

140 to 350 °C

0.58 °C

8

دماسنج دو فلزی و پر شده

-40 to 140 °C

0.32 °C

140 to 350 °C

0.58 °C

9

دماسنج محیطی

-5 to 0 °C

0.85 °C

0 to 50 °C

0.70 °C

 

دماسنج غیر تماسی

25 to 200 °C

0.85 °C

200 to 500 °C

1.35 °C

10

دستگاه DSC با مواد مرجع

150 , 230 °C

0.15 °C

 

نشان دهنده های دما

 ( مقاومتی)

PT50

-220 to 1200

0.014%rdg+0.24

PT100

-220 to 1200

0.014%rdg+0.18

PT200

-220 to 600

0.014%rdg+0.39

PT500

-220 to 1200

0.014%rdg+0.24

PT1000

-220 to 1200

0.014%rdg+0.12

Ni 100

-60 to 180

0.014%rdg+0.14

Ni 120

-40 to 205

0.014%rdg+0.14

Ni 1000

-60 to 180

0.014%rdg+0.14

Cu 10

-70 to 150

0.014%rdg+0.16

Cu 50

-50 to 150

0.014%rdg+0.21

 

نشان دهنده های دما (ترموکوپل)

K

-200 to 1372

0.013%rdg+0.12

T

-200 to 400

0.013%rdg+0.12

J

-210 to 1200

0.013%rdg+0.23

E

-250 to 1000

0.013%rdg+0.29

R

-50 to 1750

0.013%rdg+0.42

S

-50 to 1750

0.013%rdg+0.42

B

400 to 1800

0.013%rdg+0.46

N

-240 to 1300

0.013%rdg+0.35

U

-200 to 660

0.21

L

-200 to 900

0.25

C

-20 to 2300

0.013%rdg+0.42

           

 

دامنه کالیبراسیون رطوبت راد سیستم البرز مهر

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری  (±)

1

اندازه گیری رطوبت محیط

10 % to 70 %

1.1 %

70 % to 99 %

1.7 %

2

پراب رطوبت و رطوبت سنج با چمبر رطوبت

10% to 50%

1.6 %

50% to 85 %

2.4 %

3

پراب رطوبت و رطوبت سنج با نمک مرجع

11.3%

1.21%

32.8%

1.18%

43.2%

1.18%

75.3%

1.18%

84.2%

1.21%

97.3%

1.21%

 

 

 

 

 

 

جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع R

جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع S

جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع N

جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع K

جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع E

جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع J

جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع T

جدول دما به mV برای ترموکوپل نوع B

 

 

مقالات

ده توصیه برای اندازه گیری دقیق دما در فرایند

 نكات قابل توجه در اندازه گيري دما به روش تماسي

 روش های اندازه گیری دما

 نكات قابل توجه در ارتباط با نحوه تماس دماسنج با جسم مورد اندازه گيري