آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی

کالیبراسیون دستگاه های سختی سنج  فلزات

 

این آزمایشگاه قادر به انجام کالیبراسیون دستگاههای سختی سنج راکول/برینل/ویکرز و میکرو به روش  مستقیم  و  غیر مستقیم می باشد.

 زنجیره قابلیت ردیابی در کالیبراسیون دستگاه های سختی سنج

 

 

دامنه کالیبراسیون سختی سنجی شرکت راد سیستم البرز مهر

 

 

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری  (±)

1

سختی سنج دورومتر (لاستیک و پلاستیک)

A-B-C-D-E-O-DO-OO

F: Up to 4.5 kgf

L:  Up to 2.5 mm

α: 30° , 35°

0.0018% rdg

0.00058 mm

0.004°

2

سختی سنج راکول به روش غیر مستقیم

 20 to 90 HRA

0.3% rdg

20 to 100 HRB

0.38% rdg

20 to 70 HRC

0.3% rdg

3

سختی سنج برینل  به روش غیر مستقیم

160 to 550 HB

2.5/187.5

1.0

4

سختی سنج ویکرز (ماکرو و میکرو)

به روش غیر مستقیم

220 to 450 HV 0.1

1.6%

195 to 450 HV 0.3

1.5%

205 to 720 HV 0.5

1.5%

160 to 702 HV 1.0

1.5%

180 to 710 HV 5

1.2%

190 to 765 HV 10

1.2%

200 to 725 HV 30

1.2%

5

دستگاه اندازه گیری نقطه اثر برینل

0.2 to 6 mm

0.00058 mm

6

دستگاه اندازه گیری نقطه اثر ویکرز

0.02 to 2 mm

0.00058 mm

7

نیروی اعمالی دستگاه سختی سنج

( برینل راکول و سوپر راکول ویکرز )

UP to 3 kgf

0.001%

3 to 50 kgf

0.0012%

50 to 500 kgf

0.0015%

500 to 3000 kgf

0.03%

8

Testing Cycle

در دستگاه سختی راکول -  برینل -ویکرز

UP to 60 sec

0.01 sec

9

ایندنتور دستگاه سختی سنج

 راکول برینل - ویکرز

D: up to 10 mm

0.58 μm

α : 120ᴼ–136ᴼ-148ᴼ

0.004°

10

دستگاه سختی سنج پرتابل ضربه اي به روش غير مستقيم

500 to 800 HLD

1.25% rdg

11

تست بلوک سختی راکول

20 to 90 HRA

0.35% rdg

20 to 95 HRB

0.45% rdg

20 to 40 HRC

0.3% rdg

40 to 60 HRC

0.5% rdg

60 to 70 HRC

0.3% rdg