آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی

 

 کالیبراسیون دستگاه های سختی سنج  فلزات

 

این آزمایشگاه قادر به انجام کالیبراسیون دستگاههای سختی سنج راکول/برینل/ویکرز و میکرو به روش :

1-      مستقیم  و

2-     غیر مستقیم

می باشد.

 

زنجیره قابلیت ردیابی در کالیبراسیون دستگاه های سختی سنج

 

 

 

دامنه کاری آزمایشگاه راد سیستم البرز مهر به شرح ذیل می باشد.

   

نام دستگاه

گستره اندازه گیری

بهترین توان اندازه گیری

 

سختی سنج

0 - 100 Durometer Unit

0.3 Duro

 

Force Shore A : 0 - 10 N

0.0002 N

 

لاستیک

 

Force Shore D : 1 - 50 N

0.006 N

 

سختی سنج راکول

HR : High

0.3% rdg

 

 روش غیرمستقیم  

HR : Middle

0.3% rdg

 

Indirect

 

HR : low

0.3% rdg

 

سختی سنج راکول

روش مستقیم  

Direct

Force : up to 200 Kgf

0.0014 % of Applied Force

 

Measuring System : 0 - 10 mm

0.003 mm

 

Time

0.006 sec

 

سختی سنج برینل

روش غیر ستقیم  

Indirect

HB : High

0.5% rdg

 

HB : Middle

0.5% rdg

 

HB : low

0.5% rdg

 

سختی سنج برینل

روش مستقیم  

Direct

Force : up to 500 Kgf

0.0014 % of Applied Force

 

Force : 500 Kgf  to 3000 Kgf

0.06 %  of Applied Force

 

Measuring System : 0 - 10 mm

0.003 mm

 

Time

0.006 sec

 

سختی سنج ویکرز

روش غیر ستقیم  

Indirect

HV : High

0.3% rdg

 

HV : Middle

0.3% rdg

 

HV : low

0.3% rdg

 

سختی سنج ویکرز

روش مستقیم  

Direct

( Micro Hardness) : up to 1000 gf

( 4.8 × 10-4 ) % of Applied Force

 

Force : 1000 gf  to 100 Kgf

0.0014 %  of Applied Force

 

Measuring System : 0 - 10 mm

0.003 mm

 

Time

0.006 sec

 

      

                 

 

مقالات

روش های سختی سنجی