بافر کالیبراسیون PH متر

 

 

 

بافر  PH 4   ساخت شرکت مرک آلمان         

بافر  PH 7   ساخت شرکت مرک آلمان         

  بافر  PH 10 ساخت شرکت مرک آلمان           

 

 

 

 

    
pH 1.68 Buffer Solution
pH 4.01 Buffer Solution
pH 4.01 Buffer Solution
pH 6.86 Buffer Solution
pH 6.86 Buffer Solution
pH 7.01 Buffer Solution
pH 7.01 Buffer Solution
pH 9.18 Buffer Solution
pH 9.18 Buffer Solution
pH 10.01 Buffer Solution

 

 


pH 10.01 Buffer Solution