تعاریف اندازه شناسی

صحه گذاری validation: اثبات مناسب بودن روش اجرایی برای انجام آزمون و یا کالیبراسیون تصدیق verification: مثبت بودن یا منطبق بودن نتیجه کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری بر معیار پذیرش فرایند و یا کاربر خطا error و انحراف deviation: اختلاف بین نتیجه اندازه گیری و مقدار مرجع متناظر با آن تنظیم adjustment: کاری فنی که انجام می شود تا انحراف نشان دهی دستگاه اندازه گیری از بین برود و نشان دهی صحیح به دستگاه بازگردانده شود. تصحیح correction: عملی است که به طور ریاضی انجام می شود تا نتیجه قابل اعمال در فرایندی اصلاح شود. کالیبراسیون calibration: عملیاتی است در شرایط فنی و محیطی خاصی بین مقادیر قابل نمایش دستگاهی با مقادیر متناظر مرجع آن ها، با در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه گیری، رابطه ای برقرار می کند. آزمون test: عملیاتی است که بر طبق یک SOP معینی انجام می گیرد تا مقداری برای کمیتی، فرایندی و ... به دست آید. برخی از آزمون ها مقدار ندارند و کیفی یا نیمه کمی هستند. هر کالیبراسیونی یک آزمون می تواند باشد ولی عکس این درست نیست. تصدیق، خطا، تنظیم و تصحیح از نتیجه کالیبراسیون معلوم می شوند. کالیبراسیون خارجی accreditated calibration: کالیبراسیونی است که از سوی آزمایشگاه تایید صلاحیت شده انجام می شود. کالیبراسیون داخلی in house calibration: کالیبراسیونی است که هر سازمانی بدون داشتن تایید صلاحیت بیرونی در داخل سازمان خودش می تواند انجام دهد. در صورت وجود دستگاه مرجع یا ماده مرجع و تخصص لازم، این نوع کالیبراسیون کاملا معتبر و بدون اشکال است. منبع 1- ISIRI/ISO 10012 2- VIM& ISIRI 4723 3- ISIRI/ISO/IEC 17000

سلام یرای ارتباط با ما از طریق چت واتس آپ و یا تماس با شماره تلفن های زیر در خدمت شما هستیم:
تلفن آزمایشگاه : 02632201781
مدیر فنی: 09124688447
مدیر ارشد: 09122689370

پاسخگو شما هستیم
Close and go back to page