آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

  • دستگاه های کروماتو گرافی مایع (HPLC) با دتکتور های UV/VIS - ضریب شکست - هدایت سنجی
  • دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) با دتکتور های TCD/FID
  • اسپکتروفتومتر UV-VIS
  • کارل فیشر 
  • انواع PH متر و هدایت سنج و TDS  متر
  • کالیبراسیون هیدرومتر و الکل سنج
  • ویسکومتر های چرخشی و فلوکاپ
  • کالیبراسیون رفرکتومتر 
  • فلوکاپ

  برای مطالعه مطالب فنی مربوط به دامنه کاری آزمایشگاه کالیبراسیون رسام کلیک کنید  :

آشنایی با آشکارسازهای دستگاه کروماتوگرافی مایع

پمپ کروماتوگرافی

پهن شدگی نوار در کروماتوگرام

کروماتوگرافی یونی 

آشکارساز یونیزاسیون شعله ( FID)  در کروماتوگرافی گازی 

 

 

 

 

اسکوپ شیمی شرکت راد سیستم البرز مهر

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)

1

صحت عملکرد کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

(HPLC)

گرادیان شویش و

فلوی جریان پمپ

up to 100 %

up to 20 ml/min

0.01 %

4 μl/min

تست فشار و افت فشار

Up to 4000 psi

0.04%

سیستم تزریق اتوماتیک (خطی بودن)

0.1 to 200 ppm

2%

دمای آون

up to 80°C

0.12 °C

طول موج آشکارساز

UV/VIS و FLUORESCENCE

200 to 700 nm

0.3 nm

تکرار پذیری و خطی بودن

آشکارساز

UV/VIS جذب

up to 1.5 A

1%rdg

RI

1.33 to 1.60 nD

0.5%rdg

0.5%rdg

0.5%rdg

Cunductivity

up to 400 μs/cm

Fluorescence

up to 10 ppm

2

صحت عملکرد کروماتوگرافی گازی (GC)

دمای آون

up to 400 °C

0.32 °C

فلوی جریان گاز

500 ml/min

0.8% rdg

تکرارپذیری و خطی بودن آشکارساز

TCD-FID

0.12% rdg

3

اسپکتروفتومتر

جذب

up to 2 A

0.003%

درصد عبور

0 to100 %

0.25%

طول موج

200 to 900 nm

0.2 nm

4

هیدرومتر

0.75 to 1.84 g/cm3

0.0007 g/cm3

5

الکل سنج

0 to 100 %

0.025 %

6

ph متر

0 to 14 PH

0.026 ph

-400 to 400 mV

0.008 mV

7

هدایت سنج

up to 100 µs/cm

1.75 µS/cm

100 to 1500 µs/cm

6.1 µS/cm

1500 to 20000 µs/cm

0.077 mS/cm

8

فلو کاپ

5 to 5000 CST

0.52%

100 mL

0.021 mL

9

ویسکومتر چرخشی

5 to 5000 CST

0.52%

10

رفراکتومتر و بریکس

up to 70% Brix

0.021%

1.33 to 1.55 nD

0.00006nD

11

کارل فیشر

درصد آب

0.1 to 100 %

0.02%

اختلاف پتانسیل

-2000 to 2000 mV

0.008 mV

سلام یرای ارتباط با ما از طریق چت واتس آپ و یا تماس با شماره تلفن های زیر در خدمت شما هستیم:
تلفن آزمایشگاه : 02632201781
مدیر فنی: 09124688447
مدیر ارشد: 09122689370

پاسخگو شما هستیم
Close and go back to page