آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور سنجی ، دور و زمان

  • کالیبراسیون ترکمتر و ترنسیمتر و رنسدیوسر گشتاور
  • کالیبراسیون انواع ترک تستر و رئومتر
  • کالیبراسیون دستگاه های تست پیچش تا 1800 نیوتن متر

دامنه کالیبراسیون گشتاور راد سیستم البرز مهر

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)

1

رئومتر

up to 500 dNm

0.03 dNm

2

ترک متر

Up to 25 Nm

0.057% rdg

up to 350 Nm

0.08%rdg

350 - 1000 Nm

0.126% rdg

1000 – 1500 Nm

0.164% rdg

3

ترک تستر

up to 500 Nm

0.06% rdg

up to 1500 Nm

0.13% rdg

4

ترنسمیتر و ترنسدیوسر گشتاور

up to 1500 Nm

0.144 % rdg

 

 

دامنه کالیبراسیون دور و زمان راد سیستم البرز مهر

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

گستره

توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری (±)

1

کورنومتر و تایمر

up to 24 h

0.013 sec

2

اندازه گیری دور

تماسی

Up to 6000 rpm

1.3 rpm

6000-10000 rpm

2.5 rpm

نوری

Up to 1000 rpm

0.2 rpm

Up to 100000 rpm

1 rpm

 

دور سنجی

تماسی

Up to 6000 rpm

1.5 rpm

نوری

Up to 1000 rpm

0.1 rpm

1000 to 100000 rpm

0.6 rpm